Toetsing en borging van de AVG

Met de komst van de AVG hebben cliënten meer rechten én u als zorgorganisatie meer plichten. Neem uw zorgovereenkomsten of verwerkersovereenkomsten, voldoen deze nog? Hoe is de borging van privacy binnen uw organisatie geregeld?

Praktische kijk op, en aanpak van de privacywetgeving

Als zorgorganisatie moet u ook vorm en inhoud geven aan de privacywetgeving. Met onze pragmatische aanpak kunnen we helpen. Wij evalueren samen de werkprocessen en geven advies over de te nemen acties.

De 4 praktische stappen van AdCase;

  • Nul-meting; de identificatie van verwerkingsactiviteiten en deze vastleggen;
  • Risicoanalyse bestaande uit een PIA (analyse op vlak van privacy) en een BIA (analyse van informatiebeveiliging en informatiesystemen);
  • Risicobeoordeling en vastlegging in de vorm van een adviesrapport;
  • Risicoprioritering omgezet naar beleid privacy- en informatiebeveiliging. Opstellen jaarplannen en meerjarenplannen met daarin maatregelen en actiepunten.

Optioneel: een AVG-bewustwordingstraining. (accreditatie op aanvraag)

Tip

AVG-bewustwordingstraining (accreditatie op aanvraag)

Functionaris Gegevensbescherming zonder dienstverband?