Vooraankondiging wetswijziging medezeggenschap cliënten (WMCZ)

1 mei aanstaande beantwoordt de minister de vragen van de Eerste Kamer aangaande de wetswijziging rondom medezeggenschap van cliënten in de zorg. De wet is dus nog niet van kracht maar de voorgenomen wetswijziging kan gevolgen hebben voor uw organisatie. Vandaar dat wij u al tijdig hiervan op de hoogte willen brengen.

De belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld, zijn bijvoorbeeld: dat de bekostiging van cliëntenraden beter wordt geregeld en dat cliëntenraden instemmingsrecht op een aantal beslissingen krijgen in plaats van het vroegere (verzwaard) adviesrecht. Ook zijn kleine ambulante zorgaanbieders, waar in de regel niet meer dan 25 personen zorg verlenen, niet langer verplicht om een cliëntenraad te hebben.

En voor cliëntenraden en aanbieders worden de mogelijkheden verruimd om afspraken te maken die afwijken van deze wettelijke regeling. Hierdoor wordt maatwerk mogelijk. Daarmee moeten nieuwe vormen van medezeggenschap de ruimte krijgen. Ook moeten cliënten die langdurig in een instelling verblijven (of hun vertegenwoordigers) de gelegenheid krijgen om inspraak uit te oefenen op aangelegenheden die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven.

Waar voorheen een cliëntenraad per WTZi erkenning volstond, doet dat het straks niet meer. Per locatie is er een cliëntenraad of wordt medezeggenschap op een andere lokale manier vormgegeven.

Met andere woorden, zorgaanbieders kunnen met deze nieuwe wet met cliëntenraden afspraken op maat gaan maken over de wijze van medezeggenschap. Zo kunnen zorgaanbieders voor zichzelf een goed tegenspel van cliënten organiseren dat berust op een groot draagvlak van betrokken cliënten.